Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 15, 2019, číslo 4

4. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2019. Obsahuje 14 článkov.

OBSAH ČÍSLA 4/2019

BEZPEČNOSŤ V INFORMATIKE

Jaroslav DUGAS – Alexander TARČA – Vojtech FERENCZ – Marek HARGAŠ

EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE SYSTÉMU NAKLADANIA S ODPADMI

Martin BOSÁK – Alexander TARČA

MEDZINÁRODNÉ DAŇOVÉ ÚNIKY V SR A VO SVETE

Eva MANOVÁ – Jana SIMONIDESOVÁ

RIADENIE NÁKLADOV V PODNIKU

Marek MEHEŠ

VPLYV VYBRANÝCH FAKTOROV NA FINANČNÚ ŠTRUKTÚRU PODNIKU

Renáta TURISOVÁ – Martin STAŠKO

HODNOTENIE SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL

Petra SZARYSZOVÁ – Lenka ŠTOFOVÁ

PREPOJENIE ŠKOLY A PRAXE NA PHF EU KOŠICE EXKURZIAMI

Martin MIZLA

SOCIÁLNE SIETE AKO EFEKTÍVNY NÁSTROJ PROPAGÁCIE PHF EU V BRATISLAVE SO SÍDLOM V KOŠICIACH

Lenka ŠTOFOVÁ – Petra SZARYSZOVÁ

METODIKA ODOVZDÁVANIA ZÁVEREČNÝCH PRÁC DO IS AIS2

Cyril ZÁVADSKÝ

POHĽAD Z PRAXE NA PREPRAVNÚ SPOLOČNOSŤ DCK DOPRAVA, S. R. O.

Janka KOPČÁKOVÁ

NÁSTROJE HODNOTENIA FINANČNEJ SITUÁCIE PODNIKU

Zuzana RUDÁŠOVÁ

RECENZIA PUBLIKÁCIE „FINANČNÉ TRHY A INŠTITÚCIE“

Emília DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ

SPRÁVA Z PODUJATIA „ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE SÚČASNÝCH MANAŽÉROV V ŠTÁTNOM A VEREJNOM SEKTORE“

Cecília OLEXOVÁ

SPRÁVA Z PODUJATIA „EDAMBA 2019“

Terézia BARLAŠOVÁ

Manažment v teórii a praxi 4/2019