Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 15, 2019, číslo 3

3. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2019. Obsahuje 6 článkov.

OBSAH ČÍSLA 3/2019

LOGISTICKÉ TECHNOLÓGIE V PODNIKOVOM RIADENÍ 

Patrik RICHNÁK – Tomáš RUŽIČKA

CURRENT STATE OF ENVIRONMENTAL BURDENS IN SLOVAKIA

Slavomíra STAŠKOVÁ – Martin STAŠKO

MIESTNA SAMOSPRÁVA Z POHĽADU FINANČNEJ ANALÝZY

Jozef LUKÁČ – Zuzana BOCHOVÁ

VPLYV PLÁNOVANIA NA VÝKONNOSŤ MALÝCH PODNIKOV

Janka KOPČÁKOVÁ – Eva MANOVÁ

RECENZIA PUBLIKÁCIE „CHUDOBA A SOCIÁLNE VYLÚČENIE V EÚ A V SR: V KONTEXTE STRATÉGIE EURÓPA 2020“

Silvia MEGYESIOVÁ

SPRÁVA Z PODUJATIA „EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2019 – ŽIVOT AKO HO (NE)POZNÁME“

Lenka ŠTOFOVÁ

Manažment v teórii a praxi 3/2019