Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

O časopise

Názov (titul a podtitul) periodickej tlače
Manažment v teórii a praxi
on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente
ISSN 1336-7137

O časopise Manažment v teórii a praxi

Manažment v teórii a praxi je odborný časopis publikovaný on-line na adrese http://mtp.euke.sk. Časopis vychádzal štvrťročne, od roku 2022 vychádza dvakrát ročne. Uverejnené príspevky sú recenzované nezávislými odborníkmi.

Časopis vydáva Katedra ekonómie a manažmentu na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach.

Zámerom vydavateľa časopisu je vytvoriť priestor pre autorov z vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúcií, ako aj pre autorov z podnikovej praxe, ktorí sa chcú podeliť so svojimi výsledkami výskumov, skúsenosťami, postrehmi a prispieť k tvorbe nových poznatkov v oblasti riadenia podnikov.

Odborné zameranie

Zámerom časopisu je vytvoriť priestor pre autorov z vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúcií, ako aj pre autorov z podnikovej praxe, ktorí sa chcú podeliť so svojimi výsledkami výskumov, skúsenosťami, postrehmi. Časopis publikuje odborné príspevky, analýzy, výsledky výskumov, komentáre a diskusie z oblasti podnikového manažmentu, manažmentu organizácií verejnej správy, strategického riadenia podniku, manažmentu ľudských zdrojov, manažmentu výrobného procesu, manažmentu zmien, manažmentu kvality, organizačnej kultúry, manažmentu znalostí, vzdelávania, informačného manažmentu, informačných systémov a technológií v riadení a pod.

V časopise je možné publikovať recenzie a ohlasy na vedecké a odborné publikácie, učebnice, monografie a iné odborné texty, ako aj správy a informácie o plánovaných alebo uskutočnených podujatiach.

Vydavateľ a distribútor

Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Katedra ekonómie a manažmentu
Tajovského 13, 041 30 Košice, Slovenská republika
IČO: 00399657
Tel.: +421 55 622 38 14   Fax: +421 55 633 06 20
https://phf.euba.sk/ ,  http://mtp.euke.sk

Periodicita
Časopis vychádza od roku 2022 dvakrát ročne, do roku 2022 vychádzal štvrťročne.

Dostupnosť

URL: http://mtp.euke.sk

Editori, redakčné spracovanie on-line, propagácia, návrh a dizajn:

Ing. Magdaléna Freňáková, PhD., e-mail: magdalena.frenakova@euba.sk

Archív po číslo 2/2012 je dostupný na: https://mtp.euke.sk/old/

Jazyk vydania

Redakcia prijíma na publikovanie príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Filozofia časopisu

Základnou filozofiou časopisu je prinášať čitateľom zaujímavé príspevky, postrehy, analýzy a komentáre obsahujúce výsledky výskumov, skúsenosti a rady z oblasti podnikového manažmentu, manažmentu organizácií verejnej správy a pod., ktoré môžu byť pre čitateľa obsahovo relevantné.

Naším cieľom je posilniť spoluprácu podnikovej sféry s oblasťou vedy a výskumu práve výmenou poznatkov a skúseností prínosných pre obidve strany.

Zavádzanie najnovších teórií manažmentu môže byť príležitosťou a zároveň výzvou pre podnikateľské subjekty, ktoré chcú v dnešnej turbulentnej dobe dosahovať najlepšie výsledky a byť úspešné. Naopak, skúsenosti manažérov z praxe výrazne pomôžu pri skúmaní a formulácii teoretických východísk nových teórií pre úspešné riadenie slovenských podnikov.

Časopis má nasledujúce rubriky

  • výskumné štúdie
  • prehľadové štúdie
  • komentáre a diskusie
  • recenzie a ohlasy
  • správy o organizovaných odborných podujatiach

Zameranie rubrík prispieva k zvýšeniu kvality obsahového zamerania, prehľadnosti a jednoduchej orientácii pre čitateľov, ako aj pre autorov príspevkov. Zaručí tiež skvalitnenie a zjednodušenie edičnej činnosti vydavateľa.