Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Pokyny pre autorov

Časopis publikuje odborné príspevky, analýzy, výsledky výskumov, komentáre a diskusie z oblasti podnikového manažmentu, manažmentu organizácií verejnej správy, strategického riadenia podniku, manažmentu ľudských zdrojov, manažmentu výrobného procesu, manažmentu zmien, manažmentu kvality, organizačnej kultúry, manažmentu znalostí, vzdelávania, informačného manažmentu, informačných systémov a technológií v riadení a pod.

V časopise je možné publikovať recenzie a ohlasy na vedecké a odborné publikácie, učebnice, monografie a iné odborné texty, ako aj správy a informácie o plánovaných alebo uskutočnených podujatiach.

Prijímanie príspevkov

O uverejnení príspevkov rozhoduje redakcia. Autori doručia svoje príspevky vo formáte MS Word prostredníctvom elektronickej pošty na adresu editora. Príspevky musia byť vypracované podľa pokynov redakcie a musia byť originálne. Redakcia prijíma na publikovanie príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Príspevky nie sú honorované. Časopis neprechádza jazykovou úpravou. Za obsahovú a jazykovú stránku redakcia nenesie zodpovednosť.

Šablóna príspevku : MTP_sablona prispevku_2021

Najbližšie číslo časopisu MTP 1/2024 bude vydané v júni 2024. Príspevky je možné zasielať priebežne.