Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Redakcia

Redakčná rada

Predseda

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal TKÁČ, CSc. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Členovia

prof. Ing. Petr DOUCEK, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Prahe)

prof. Ing. Bohuslava MIHALČOVÁ, PhD., PhD., EUR ING. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

doc. Ing. Emília DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

doc. Ing. Barbora GONTKOVIČOVÁ, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

doc. Ing. Peter MESÁROŠ, PhD. (Technická univerzita v Košiciach)

doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

doc. Ing. Bc. Petr SUCHÁNEK, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

doc. Ing. Michal TKÁČ, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

doc. Ing. Erik WEISS, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

doc. Ing. Jozef ZUZIK, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Šéfredaktorka

Ing. Magdaléna Freňáková, PhD.

e-mail: magdalena.frenakova@euba.sk

 

Vydavateľ a distribútor

Katedra ekonómie a manažmentu, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univezita v Bratislave

Tajovského 13, 041 30 Košice, Slovenská republika

IČO: 00399957

Tel.: +421 55 622 38 14,  Fax: +421 55 633 06 20

http://mtp.euke.sk

ISSN 1336-7137