Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 15, 2019, číslo 2

2. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2019. Obsahuje 6 článkov.

OBSAH ČÍSLA 2/2019

RIADENIE ZÁSOB AKO SÚČASŤ LOGISTIKY ZÁSOBOVANIA

Barbora GONTKOVIČOVÁ – Róbert VERNER

NADOBUDNUTIE NOVÉHO DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU Z INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

Jana SIMONIDESOVÁ – Eva MANOVÁ – Janka KOPČÁKOVÁ

PRIEREZ USKUTOČNENÝCH VÝSKUMOV PRI MERANí DOPADOV IAS/IFRS NA FINANČNÚ VÝKONNOSŤ PODNIKOV

Jozef LUKÁČ – Martin STAŠKO

INDUSTRY 4.0: MANAGERIAL CHALLENGES

Miroslava HORVÁTHOVÁ

VÝZNAM FINAČNO-EKONOMICKEJ ANALÝZY PRI STANOVENÍ VŠEOBECNEJ HODNOTY PODNIKU

Marek MEHEŠ – Slavomíra STAŠKOVÁ

FORMY VNÚTROPODNIKOVEJ KOMUNIKÁCIE V PODNIKU

Terézia BARLAŠOVÁ

Manažment v teórii a praxi 2/2019