Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 12, 2016, číslo 4

4. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2016. Obsahuje 9 článkov.

 

OBSAH ČÍSLA 4/2016

 

UPLATNENIE MANAŽMENTU VÝKONNOSTI NA SLOVENSKU

Katarína TEPLICKÁ

ANALÝZA EXTERNÉHO PROSTREDIA VYBRANÉHO PODNIKU

František HURNÝ – Viktória LIPTÁKOVÁ

ANALÝZA MANAŽÉRSKYCH KOMPETENCIÍ V KONTEXTE RIADENIA VÝKONNOSTI – AKTUÁLNY POHĽAD NA SLOVENSKU

Silvia MIKEŠOVÁ

KVALITA VZDELÁVANIA (1. ČASŤ) – SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY VÝUČBY

Lucia HLIBOKÁ

EFFECTS OF MOFERNIZATION OF RETAIL MANAGEMENT

Erika DUDÁŠ PAJERSKÁJuraj TILL

FINANCOVANIE ZDRAVOTNÝCH SYSTÉMOV A EURÓPSKA ÚNIA

Roman LACKO

ANALÝZA VÝNOSOVÝCH KRIVIEK PODNIKOVÝCH DLHOPISOV S VYUŽITÍM MODELU NELSON-SIEGEL

Róbert VERNER – Miloš PACHTA

THE USE OF BIM TECHNOLOGY FOR COST AND CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT

Jana SMETANKOVÁ – Tomáš MANDIČÁK

RECENZIA PUBLIKÁCIE „ŠTATISTICKÁ ANALÝZA CHUDOBY A SOCIÁLNEHO VYLÚČENIA V KONTEXTE STRATÉGIE EURÓPA 2020 : Zborník vedeckých statí“

Silvia MEGYESIOVÁ

 

Manažment v teórii a praxi 4_2016