Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 13, 2017, číslo 1

1. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2017. Obsahuje 6 článkov.

 

OBSAH ČÍSLA 1/2017

 

VYBRANÉ NADVÄZNOSTI PODPORY A PATENTOVANIA TECHNOLÓGIÍ V ROZVÍJAJÚCICH SA KRAJINÁCH EÚ

Marek JEMALA – Ľubomír JEMALA

KVALITA VZDELÁVANIA (2. ČASŤ) – PRINCÍPY MANAŽÉRSTVA KVALITY VÝUČBY

Lucia HLIBOKÁ

PRINCÍPY STAROSTLIVOSTI O ZÁKAZNÍKA A ICH VPLYV NA TVORBU ZISKU PODNIKU

Katarína TEPLICKÁ

SÚVISLOSTI MEDZI DETERMINANTMI POSUDZOVANIA OBCHODNÉHO SPRÁVANIA Z POHĽADU ZÁKAZNÍKOV

Zuzana BIRKNEROVÁ – Jana KOVAĽOVÁ

HODNOTENIE EKONOMICKEJ EFEKTÍVNOSTI INVESTÍCIÍ V INTENCIÁCH ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Jaroslav DUGAS – Andrea SEŇOVÁ

RECENZIA PUBLIKÁCIE „Inovačná a klastrová politika“

Emília DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ

 
Manažment v teórii a praxi 1_2017