Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 18, 2022, číslo 1

1. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2022. Obsahuje 13 článkov.

OBSAH ČÍSLA 1/2022

MEGATREND 2020-2030 – STARNUTIE POPULÁCIE A NIEKTORÉ JEHO DÔSLEDKY

Bohuslava MIHALČOVÁ – Miroslava BARKÓCIOVÁ – Barbora GONTKOVIČOVÁ 

DEMOGRAFICKÁ ZMENA NA SLOVENSKU A JEJ VPLYV NA STRIEBORNÚ EKONOMIKU

Kamila SOTÁKOVÁ

DIGITÁLNA GRAMOTNOSŤ AKO JU (NE)POZNÁME

Jozef LUKÁČ

KOMPETENCIE ZAMESTNANCOV PRE POTREBY INDUSTRY 4.0

Cecília OLEXOVÁ – Cyril ZÁVADSKÝ

SYNDRÓM VYHORENIA V MANAŽÉRSKEJ PRAXI

Michal PANKEVIČ

ZMENA PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V TALIANSKU, INDII A V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VPLYVOM PANDÉMIE COVID-19

Mária DOLNÁ

NEZAMESTNANOSŤ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ČASE PRED A POČAS PANDÉMIE COVID-19

Miroslava BARKÓCIOVÁ

VPLYV PANDÉMIE COVID-19 NA FUNGOVANIE SEKTORA HORECA

Marián CHROBÁK

VPLYV PANDEMICKEJ SITUÁCIE NA FINANČNÚ GRAMOTNOSŤ ŠTUDENTOV PODNIKOVOHOSPODÁRSKEJ FAKULTY V KOŠICIACH

Stanislav RUDÝ

RECENZIA PUBLIKÁCIE  RODINNÉ PODNIKY VE SVĚTOVÉM VINAŘSTVÍ

Ladislav MURA

RECENZIA PUBLIKÁCIE  MODELOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI – SMEROVANIE K UHLÍKOVEJ NEUTRALITE SLOVENSKA

Branislav KRŠÁK

SPRÁVA Z PODUJATIA „FINANCIE, ÚČTOVNÍCTVO, DANE 2021 A ICH PRÁVNE ASPEKTY SO ZAMERANÍM NA SÚČASNÉ PROBLÉMY“

Jozef LUKÁČ

SPRÁVA Z PODUJATIA „WORKSHOP – HODNOTENIE GLOBAL BUSINESS GRAMOTNOSTI V MEDZINÁRODNOM KONTEXTE“

Aneta BOBENIČ HINTOŠOVÁ

 

Manažment v teórii a praxi 1_2022