Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 17, 2021, číslo 1

1. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2021. Obsahuje 6 článkov.

OBSAH ČÍSLA 1/2021

TRANSFORMAČNÉ VODCOVSTVO A JEHO VPLYV NA ORGANIZAČNÉ VÝSTUPY

Juliana BÉREŠOVÁ – Milan CIBUĽA

OFFSHORE SPOLOČNOSTI V PRAXI

Zuzana KUDLOVÁ

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE VO VZŤAHU K FINANČNEJ KONTROLE

Jozef LUKÁČ – Zuzana BOCHOVÁ

ROZHODOVANIE O USKUTOČNENÍ INVESTÍCIE V KONKRÉTNOM PODNIKU POMOCOU METÓDY STANOVENIA PARCIÁLNYCH LINEÁRNYCH FUNKCIÍ A METÓDY TOPSIS

Jakub SIEBER

VYUŽITIE KAIZEN PRÍSTUPU V PODNIKOCH V SYNERGII NEUSTÁLEHO ZLEPŠOVANIA

Katarína TEPLICKÁ

RECENZIA PUBLIKÁCIE „UDRŽATEĽNÉ NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM“

Cecília OLEXOVÁ

Manažment v teórii a praxi_1_2021