Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 12, 2016, číslo 2

2. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2016. Obsahuje 6 článkov.

 

OBSAH ČÍSLA 2/2016

 

KOMPARÁCIA ÚROVNE PRÍLEVU PZI V POBALTSKÝCH KRAJINÁCH A KRAJINÁCH V4

František HURNÝ

PRVKY NEUSTÁLEHO ZLEPŠOVANIA PROCESOV

Michal TKÁČ – Bibiana TKÁČOVÁ

MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI A SPÔSOBILOSTI V PROCESE RIADENIA PODNIKU

Natália JERGOVÁ

KONFLIKTY V ORGANIZÁCII

Monika TOMČÍKOVÁ

STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE AKO MOŽNÝ ZDROJ KONKURENČNEJ VÝHODY

Jakub VACHA

ROZHODOVANIE V INOVAČNOM PROCESE

Jaroslav DUGAS – Anna KRIŠTANOVÁ – Marek MITTERPÁK

 

 

Manažment v teórii a praxi 2_2016