Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 14, 2018, číslo 3

3. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2018. Obsahuje 6 článkov.

OBSAH ČÍSLA 3/2018

PREHĽAD VEDECKEJ LITERATÚRY ZAMERANEJ NA PROBLEMATIKU VZŤAHOV PRODUKTIVITY A EKONOMICKÉHO RASTU

Anna ROZKOŠOVÁ – Silvia MEGYESIOVÁ

OPTIMALIZÁCIA MANAŽMENTU ZÁCHRANY V HORSKOM PROSTREDÍ

Peter LOŠONCZI

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ ŽIAKOV DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V PEČOVSKEJ NOVEJ VSI

Jozef LUKÁČ

RECENZIA PUBLIKÁCIE „New Trends in Process Control Management“

Barbora GONTKOVIČOVÁ

RECENZIA PUBLIKÁCIE Tax Systems and Taxation in the International Context

Eva MANOVÁ

POHĽAD Z PRAXE „Hanke Crimp-Technik s.r.o. ako inovatívny podnik pre nové technológie a nápady v priemyselnom spracovaní káblov

Lenka ŠTOFOVÁ

 

Manažment v teórii a praxi 3/2018