Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 19, 2023, číslo 1

1. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2023. Obsahuje 12 príspevkov.

OBSAH ČÍSLA 1/2023

IMPLEMENTÁCIA KALKULAČNEJ METÓDY ABC V PRAXI AKO EFEKTÍVNY NÁSTROJ MANAŽÉRSKEHO ROZHODOVANIA

Katarína TEPLICKÁ

VYČÍSLENIE ŠKODY A UŠLÉHO ZISKU

Zuzana KUDLOVÁ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ MARGINALIZOVANÝCH SKUPÍN OBYVATEĽSTVA

Jozef LUKÁČ – Bohuslava MIHALČOVÁ

MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY A ICH VZŤAH K ICH ZAMESTNANIU

Zuzana KUDLOVÁ

VÝBEROVÉ KONANIE NA MIESTO RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY (PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA)

Miroslav KAZÍK

VPLYV INFLÁCIE NA SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV

Adrián BANGO

STRIEBORNÁ EKONOMIKA A JEJ VPLYV NA KÚPNU SILU OBYVATEĽSTVA

Klaudia BŽANOVÁ

NÁSTROJE MERANIA NÁRODNEJ ZNAČKY V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Glória BÓDY

VÝZNAM BRANDINGU V PODNIKOVOHOSPODÁRSKEJ PRAXI

Viliam MURIN

ZELENÉ DLHOPISY

Marián FRÍVALDSKÝ

FINANČNÉ NÁSTROJE NA PODPORU OBCHODNÝCH TOKOV V MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOCH V EURÓPSKEJ ÚNII

Frederik JANKAJ

SPRÁVA Z PODUJATIA WORKSHOP – USPEJ VO VÝBEROVOM PROCESE S EY!

Magdaléna FREŇÁKOVÁ

 

Manažment v teórii a praxi 1_2023