Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 19, 2023, číslo 2

2. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2023. Obsahuje 8 príspevkov.

OBSAH ČÍSLA  2/2023

ZAVÁDZANIE KONCEPTU KVALITY V PROSPECH ZVYŠOVANIA VÝKONNOSTI A UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA V ORGANIZÁCII SLUŽIEB

Zora NÉMETH

UPLATŇOVANIE PRINCÍPOV ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA V HOTELIERSTVE NA SLOVENSKU

Erika KORMANÍKOVÁ – Anna ŠENKOVÁ

EMOCIONÁLNA ROVINA RODINNÉHO PODNIKANIA

Ladislav MURA

MOŽNÝ MODEL ÚČINNEJ PREVENCIE HYBRIDNÝCH HROZIEB V PROSTREDÍ PODNIKU

František VRÁB

PRIEBEŽNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NA ZAHRANIČNOM VEDECKO-VÝSKUMNOM PROJEKTE

Ladislav MURA

SPRÁVA Z PODUJATIA 8. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE „MARKETING MANAŽMENT, OBCHOD, FINANČNÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY PODNIKANIA“ – MTS 2023

Lenka KUHNOVÁ

SPRÁVA Z PODUJATÍ PREDNÁŠKY NA PHF EU KOŠICE – TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU 2023

Cecília OLEXOVÁ, Sabína ČOBÁDIOVÁ, Tomáš HALUZA

SPRÁVA Z PODUJATIA WORKSHOP PRE ŠTUDENTOV – „GrEYt Day with EY“

Magdaléna FREŇÁKOVÁ

 

Manažment v teórii a praxi 2_2023