Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 14, 2018, číslo 2

2. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2018. Obsahuje 6 článkov.

 

OBSAH ČÍSLA 2/2018

FACTORS AFFECTING THE PERFORMANCE OF ENTERPRISES AND THEIR IMPACT ON MACROECONOMIC INDICATORS OF THE BUSINESS ENVIRONMENT OF SLOVAKIA

Katarína TEPLICKÁ

VÝVOJ LIKVIDITY Z POHĽADU MANAŽMENTU POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV PODĽA TERITORIÁLNEHO ČLENENIA

Ivana KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ – Rastislav KOTULIČ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – TESTOVANIE PISA

Jozef LUKÁČ

GENERÁCIE X, Y, Z A ICH SPRÁVANIE SA NA TRHU PRÁCE

Lenka DANKOVÁ

RECENZIA PUBLIKÁCIE „Finančná a ekonomická výkonnosť v kontexte malých a stredných podnikov“

Silvia MEGYESIOVÁ

SPRÁVA Z PODUJATIA „Nové trendy v manažmente a marketingu

Petra SZARYSZOVÁ

 

Manažment v teórii a praxi 2/2018