Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 13, 2017, číslo 4

4. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2017. Obsahuje 6 článkov.

 

OBSAH ČÍSLA 4/2017

 

IMPLEMENTATION OF BALANCED SCORECARD IN THE COMPANY

Jaroslava KÁDÁROVÁ – Michaela KOČIŠOVÁ

ŠTÁTNA RODINNÁ POLITIKA SO ZAMERANÍM NA VYBRANÉ ŠTÁTNE SOCIÁLNE DÁVKY

Jozef LUKÁČ

DIAGNOSTIKOVANIE FINANČNÉHO ZDRAVIA 

Jana JURKOVÁ

MARKETINGOVÝ MIX – TEORETICKÉ VYMEDZENIE

Eva Miklošová

CATEGORY MANAŽMENT

Veronika GOGOVÁ

ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV

Mária SUČKOVÁ

 

Manažment v teórii a praxi 4/2017