Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 13, 2017, číslo 3

3. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2017. Obsahuje 6 článkov.

 

OBSAH ČÍSLA 3/2017

 

PARCIÁLNY POHĽAD NA MANAŽMENT ZÁVÄZKOV Z POHĽADU AGRÁRNYCH PODNIKOV NA SLOVENSKU

Ivana KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ – Rastislav KOTULIČ

ČO MOŽNO NEVIETE O SADZBÁCH DANE Z PRIDANEJ HODNOTY V EURÓPSKEJ ÚNII

Jozef GAJDOŠ

NÁKLADOVÉ ÚČTOVNÍCTVO MATERIÁLOVÉHO TOKU – MATERIÁLOVÁ BILANCIA

Petra SZARYSZOVÁ – Lenka ŠTOFOVÁ

MOTIVÁCIA MATIEK S DEŤMI DO TROCH ROKOV PRACOVAŤ

Jozef LUKÁČ

SOFTVÉRY PRE VEDENIE SKLADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Denisa ŠEFČÍKOVÁ

RECENZIA PUBLIKÁCIE „Demografia podnikov : Teoretické aspekty a empíria“

Silvia MEGYESIOVÁ

 

Manažment v teórii a praxi 3_2017