Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 15, 2019, číslo 1

1. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2019. Obsahuje 6 článkov.

OBSAH ČÍSLA 1/2019

DAŇOVÉ REFORMY VO SVETE

Jana SIMONIDESOVÁ – Jozef LUKÁČ

EKONOMICKÁ ANALÝZA NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V MESTE KYJEV

Eduard SKRYPACHOV – Martin BOSÁK

VYBRANÉ TRENDY V LOGISTIKE

Patrik RICHNÁK

PARTICIPÁCIA SPOTREBITEĽOV NA AKTIVITÁCH PODNIKU A NOVÉ TRENDY V SPOTREBITEĽSKOM SPRÁVANÍ

Lenka DANKOVÁ

IMPACT OF COSTS TO EFFICIENCY IN MINING COMPANIES IN SLOVAKIA

Katarína TEPLICKÁ

RECENZIA PUBLIKÁCIE „Manažment. Teória a prax.“

Emília DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ

 

Manažment v teórii a praxi 1/2019