Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 9, 2013, číslo 4

4. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2013. Obsahuje 10 článkov od 12 autorov.

 

OBSAH ČÍSLA 4/2013

 

NOVÉ PRAVIDLÁ URČENIA MIESTA DODANIA SLUŽIEB UPLATŇOVANÉ PRI DANI Z PRIDANEJ HODNOTY
Karin PRIEVOZNÍKOVÁ – Karolína ČERVENÁ

KVALITA ÚDAJOV AKO KRITICKÝ FAKTOR ÚSPEŠNOSTI BUSINESS INTELLIGENCE 
Martina HABIŇAKOVÁ

PÔSOBENIE PRIVATE EQUITY SPOLOČNOSTÍ
Lukáš JAKAB

PRAKTICKÁ APLIKÁCIA VYBRANÝCH GRAFICKÝCH NÁSTROJOV PROJEKTOVÉHO PLÁNOVANIA
Lucia DEMJANOVÁ

INOVÁCIE VO VZDELÁVANÍ MANAŽÉROV NA PODNIKOVO-HOSPODÁRSKEJ FAKULTE V KOŠICIACH
Lýdia STANKOVIČ

VÝZNAM  PREDMETU „KALKULÁCIE A ROZPOČTY“ NA ŠTUDIJNOM ODBORE  EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU
Albína KOSTKOVÁ

OBCHODOVANIE S EMISIAMI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V KONTEXTE EURÓPSKEHO SYSTÉMU OBCHODOVANIA S EMISIAMI
Mária ANDREJČÍKOVÁ, Daniela URBLÍKOVÁ

MANAŽMENT POVODŇOVÝCH RIZÍK V PRAXI
Jana SABOLOVÁ

PRINCIPLES AND ADVANTAGES OF EXPERIMENTAL LEARNING, THEORETICAL AND PRACTICAL POINT OF VIEW
Patrycja PUDŁO

RECENZIA PUBLIKÁCIE „Management of innovation“
Patrycja PUDŁO

 

Manažment v teórii a praxi 4-2013