Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 10, 2014, číslo 3-4

Spojené 3. a 4. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2014. Obsahuje 7 článkov od 11 autorov.

 

OBSAH ČÍSLA 3-4/2014

 

NIEKOĽKO POZNÁMOK K „VYNOVENEJ “DANI Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Karin PRIEVOZNÍKOVÁ

STAV PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ V KOŠICKOM KRAJI
Daniela JANIČOVÁ, Zuzana KUBÍKOVÁ

VÝHODY A NEVÝHODY OUTSOURCINGU
Lucia HLIBOKÁ – Jana MACKOVÁ

VÝHODY A NEVÝHODY VYBRANÝCH  ORGANIZAČNÝCH ŠTRUKTÚR PODNIKOV
Vojtech FERENCZ, Jaroslav DUGAS, Anna KRIŠTANOVÁ

SOCIÁLNE SIETE AKO NÁSTROJ NÍZKONÁKLADOVÉHO MARKETINGU
Mária DZUROVÁ – Marína KORĆOKOVÁ

POROVNANIE ZAHRANIČNÝCH A SLOVENSKÝCH REINŽINIERINGOVÝCH MARKETINGOVÝCH METODÍK
Jaroslav DUGAS – Vojtech FERENCZ – Anna KRIŠTANOVÁ

HODNOTENIE VZDELÁVACIEHO PROCESU A MOŽNOSTI ZLEPŠENIA ÚROVNE VZDELÁVANIA NA PODNIKOVOHOSPODÁRSKEJ FAKULTE EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE SO SÍDLOM V KOŠICIACH
Pavol  ANDREJOVSKÝ

 

Manažment v teórii a praxi 3-4-2014