Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 8, 2012, číslo 1-2

1. a 2. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2012. Obsahuje 10 článkov od 19 autorov.

OBSAH ČÍSLA 1-2/2012

 

MODELOVANIE DYNAMIKY SYSTÉMOV POMOCOU VENSIM PLE
Pavol MIZLA – Petra PEŠÁKOVÁ – Martin MIZLA

INDIKÁTOR EKONOMICKÉHO SENTIMENTU
Silvia MEGYESIOVÁ

TRVALÉ ZLEPŠOVANIE ORGANIZÁCIE POMOCOU TEÓRIE
OBMEDZENÍ
Marek ŠOLC – Andrea SÜTŐOVÁ

VYUŽITIE EKONOMICKÝCH NÁSTROJOV V OBLASTI PODNIKOVEJ
BEZPEČNOSTI
Milan ORAVEC – Barbora KOVÁČOVÁ – Slavomíra VARGOVÁ –
Juraj GLATZ

DĚJINY DAŇOVÉHO SYSTÉMU
Monika PAVLÍKOVÁ – Eva MAURITZOVÁ

FINANČNÁ AUTONÓMIA OBCÍ V SR
Ladislav POLIAK

ŠTÝL VEDENIA VO VZŤAHU K POZITÍVNEJ SOCIÁLNEJ ATMOSFÉRE
Miriama GERBOVÁ

KVALITA PROCESU MERANIA TEPLOTY PYROMETROM
Jozef PETRÍK – Vojtech ŠPEŤUCH – Marek ŠOLC

RECENZIA PUBLIKÁCIE „ MARKETINGOVÉ CENOVÉ STRATÉGIE
POBOČIEK MALOOBCHODNÝCH REŤAZCOV V REGIÓNE
SEVEROVÝCHODNÉHO SLOVENSKA“
Martina FERENCOVÁ

RECENZIA PUBLIKÁCIE „MARKETING & E-BUSINESS“
Martina FERENCOVÁ

 

Manažment v teórii a praxi 2012-1 a 2