Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 8, 2012, číslo 3

3. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2012. Obsahuje 13 článkov od 17 autorov.

OBSAH ČÍSLA 3/2012

 

KAIZEN – NÁSTROJ TRVALÉHO ZLEPŠOVANIA ORGANIZÁCIE
Marek ŠOLC – Andrea SÜTŐOVÁ

PROCESNÝ PRÍSTUP STANOVENIA HODNOTOVO
ORIENTOVANÝCH CIEN

Jakub KINTLER

ROZHODOVACIE PROCESY – NEVYHNUTNÁ SÚČASŤ V RIADENÍ
ORGANIZÁCIE

Peter TAIŠ

INOVAČNÉ METÓDY MANAŽERSKÉHO HODNOTENIA
Miroslav MALÁK

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ZMENU ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY
PODNIKU

Monika BUKOVÁ

SPOLUPRÁCA V OBLASTI BIOMETRIE V KONTEXTE
INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

Diana SAMEKOVÁ

VÝZNAM ODBORNOSTI V MANAŽÉRSKEJ PRÁCI VEREJNEJ
SPRÁVY
Emil ČERKALA – Ingrid ČERKALOVÁ

POROVNANIE BUSINESS INTELLIGENCE 1.0 A BUSINESS
INTELIGENCE 2.0

Dalibor CICMAN

OHODNOCOVANIE GOODWILLU FÚZIÍ A AKVIZÍCIÍ
Michal KRAVEC

HODNOTENIE A KVALITA INFORMÁCIÍ V KONTEXTE
ISO NORIEM VHODNÝCH PRE CERTIFIKÁCIU IS/IT

Lýdia STANKOVIČ – Jaroslav DUGAS

ŤAŽISKOVÉ PRINCÍPY CONTROLLINGU ĽUDSKÉHO KAPITÁLU
V PODNIKU

Gabriela DUBCOVÁ – Ľubica FOLTÍNOVÁ

RECENZIA PUBLIKÁCIE „PROGNOSTICKÉ METODY A JEJICH
APLIKACE“

Eva KOSTRECOVÁ

RECENZIA PUBLIKÁCIE „AN ANALYTICAL VIEW OF
COMMUNICATION AND MANAGERIAL CAPABILITIES AND THEIR
USE IN PRACTICE“

Juraj TEJ

 

Manažment v teórii a praxi 2012-3