Vydáva Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity

Manažment v teórii a praxi, ročník 8, 2012, číslo 4

4. číslo časopisu Manažment v teórii a praxi v roku 2012. Obsahuje 8 článkov od 11 autorov.

OBSAH ČÍSLA 4/2012

 

UPLATNENIE METÓD PODNIKOVEJ DIAGNOSTIKY PRI DIAGNOSTIKE
OKOLIA PODNIKU
Stanislava DEÁKOVÁ – Jana KISSOVÁ

SOCIÁLNY MARKETING A ZÁSAHY DO VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 17
Tomáš BAČO – Silvia MEGYESIOVÁ – Peter PONIŠT

CRAMM – NÁSTROJ ANALÝZY RIZÍK PRE OBLASŤ INFORMAČNEJ
BEZPEČNOSTI
Štefan ANTOLÍK

VYUŽITIE VIDEOKONFERENCIE V PODNIKOVOM VZDELÁVANÍ
Jana FILANOVÁ

INTELEKTUÁLNY KAPITÁL AKO NOVODOBÝ VÝROBNÝ FAKTOR
Daniela ROMANOVÁ

HLUK – JEDEN Z FAKTOROV VPLÝVAJÚCI NA ZDRAVIE ČLOVEKA
Marek ŠOLC – Michaela BALÁŽIKOVÁ

VYBRANÉ MODELY V RÁMCI ANALÝZY PODNIKATEĽSKÉHO
PORTFÓLIA
Marta DOBROTKOVÁ – Lucia FLAJŽÍKOVÁ

ASERTIVITA, EMPATIA A ICH VPLYV NA PRÁCU MANAŽÉRA
Monika BUKOVÁ

 

Manažment v teórii a praxi 2012-4